คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายประชุม เจริญมาก
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815230059
ชื่อ-นามสกุล : นางอรประภา วิสา
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 0963913815
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
เบอร์โทร : 0971721858
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์เศรษฐวุฒิ ประยูรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 0991627771
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจยิ่งยศ วงษ์บ้านดู่
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 0879404522
ชื่อ-นามสกุล : นายจำรัส ถายะเดช
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 0624853922
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าเอกประเสริฐ เกตุทัสสา
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0896960427
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บุญอุดม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
เบอร์โทร : 0812540860
ชื่อ-นามสกุล : นายภูมิสิทธิ์ นนท์ตา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0868487437
ชื่อ-นามสกุล : นางทองวัน ทาหาวงค์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0982849163
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวลักษณ์ แก่นจันทร์ใบ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0983232492
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทสาโรชน์ เวชกามา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0811577455
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัฒน์ จิตรเทศ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0822184772
ชื่อ-นามสกุล : นายธันวา วงศ์ศรีรัตนา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 0923653330
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร พวงแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ
เบอร์โทร : 0816646400