ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชาญ ชินพันธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด อินตรง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ โสภี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจโทสาโรชน์ เวชกามา
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ไพเราะ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายเทิดศักดิ์ อาศัยกลาง
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจศ์ โพยนอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสัญชุลี ประยูรศิริ
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายสมหวัง แก่นจันทร์ใบ
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : ดาบตำรวจยิ่งยศ วงษ์บ้านดู่
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมัย พลดงนอก
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิเชียร บุญอุดม
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ผลสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ