ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายสวัสดิ์ กันพุฒิ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ครู คศ.3

นางนพัตพร เลือดทหาร
ครู คศ.3

นางสุธีรา คุณมี
ครู คศ.2

นางสาวนภาวรรณ เถลิงรัมย์
ครู คศ.1

นางสาวเนตรชนก บุญเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัญญา สุขวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายวีระชัย เส็งคำปาน
ครูอัตราจ้าง

Miss.Reizel Abot
ครูช่วยสอน

นางสาวสุมาลา เลิศวิลัย

นางสาวศรีทาย เสาร์