ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิวัฒน์ โฮมลคร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนพัตพร เลือดทหาร
ครู คศ.3

นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
ครู คศ.3

นายสวัสดิ์ กันพุฒิ
ครู คศ.2

นางสุธีรา คุณมี
ครู คศ.2

นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวมนัญญา สุขวิพัฒน์
ครูอัตราจ้าง

นายวีระชัย เส็งคำปาน
ครูช่วยสอน

MissAchuo EbotNSO Therese
ครูช่วยสอน

Mr.Mwafua Elvis Nkenglefac
ครูช่วยสอน