กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวนภาวรรณ เถลิงรัมย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางนพัตพร เลือดทหาร
ครู คศ.3

นางสุธีรา คุณมี
ครู คศ.3

นายสวัสดิ์ กันพุฒิ
ครู คศ.2

นางสาวหฤทัย บุญจันทร์
ครู คศ.2

นางสาวเนตรชนก บุญเพ็ง
ครู คศ.1

นางสาวกนกวรรณ เตือนประโยชน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรณิดา สุนทรเสนาะ
ครูผู้ช่วย

นายวีระชัย เส็งคำปาน
ครูช่วยสอน

นางสาวอังคณา คำแหล่
ครูอัตราจ้าง