กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางทรงสุดา พวงแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุคช ยาสา
ครู คศ.3

นางสาวพรพณา นามวงค์
ครู คศ.1

นายสิงห์ ลักพลวงค์
ครูอัตราจ้าง