ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางทรงสุดา พวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุคช ยาสา
ครู คศ.3

นายวินัย ทักษ์คีรี
ครู คศ.2

นางวิกาลดา เหลืองทอง
ครู คศ.2

นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ครู คศ.2

นางสาวจันทิรา ปัจจัยโคถา
ครู คศ.2

นางสาวสุจิตรา ไสยาศรี
ครู คศ.1

นางนัยภัค สุวรรณพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นางศิริรัตน์ หันทะยุง
พนักงานราชการ