ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางทรงสุดา พวงแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุคช ยาสา
ครู คศ.3

นางสาวพรพณา นามวงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวชรินทิพย์ จันทรังษี
พนักงานราชการ