กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายมงคล วันภักดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางธิดารัตน์ ไชยศาสตร์
ครู คศ.2

นายจีรวัตร บุญตั้ว
ครู คศ.1

นางสาวณชากานต์ แสงงาม
ครู คศ.1

นายเจษฎา บุญโยประการ
ครูผู้ช่วย

นางสาวกานต์ฐิตา ธูปบูชา
ครูผู้ช่วย