ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางจุรี จรรัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายมงคล วันภักดี
ครูผู้ช่วย

นายจีรวัตร บุญตั้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาวณชากานต์ แสงงาม
ครูผู้ช่วย

นายเจษฎา บุญโยประการ
ครูผู้ช่วย