ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทำนอง พิระชัย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิทักษ์ สันทาลุนัย
ครู คศ.1

นายประพันธ์ ดวงฤทธิ์
พนักงานราชการ