ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเวชยันต์ ศรีเพ็ง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทำนอง พิระชัย
ครู คศ.2

นางสาวแพรวพรรณ นนทะภา
ครูผู้ช่วย

นายประพันธ์ ดวงฤทธิ์
พนักงานราชการ