ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวทำนอง พิระชัย
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายพิทักษ์ สันทาลุนัย
ครู คศ.1

นายเวชยันต์ ศรีเพ็ง
ครูผู้ช่วย

นายประพันธ์ ดวงฤทธิ์
พนักงานราชการ

นายสิงห์ ลักพลวงศ์