กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวแพรวพรรณ นนทะภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวทำนอง พิระชัย
ครู คศ.3

นายปิยพงค์ ผลบุญ
ครูผู้ช่วย

นายประพันธ์ ดวงฤทธิ์
พนักงานราชการ