ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางศรีนวล สำอางค์อินทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางแสงสุรีย์ อุ่นชื่น
ครู คศ.3

นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์
ครู คศ.2

นางวัชรี ฤทิธิตา
ครู คศ.2

นายวิทยา โพทร
ครู คศ.1