ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา เวฬุวัน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวัชรี ฤทิธิตา
ครู คศ.2

นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์
ครู คศ.2

สิบเอกอนุกูล มั่งกิ่ง
ครู คศ.1

สิบเอกจักรพันธ์ พิมพา
ครูผู้ช่วย

นายอดิศักดิ์ โพธิ์พัน
ครูผู้ช่วย

นายสิงห์ ลักพลวงค์
ครูอัตราจ้าง