กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอดิศักดิ์ โพธิ์พันธ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุกัญญา เวฬุวัน
ครู คศ.3

นางมณเฑียร โสธิฤทธิ์
ครู คศ.2

สิบเอกอนุกูล มั่งกิ่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

สิบเอกจักรพันธ์ พิมพา
ครูผู้ช่วย

นายวรฉัตร สถานสุข
ครูผู้ช่วย