ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ครู คศ.3

นางสัญชุลี ประยูรศิริ
ครู คศ.2

นางสาวเมธาพร แม่นปืน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย สายอาจ
ครู คศ.2

นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ครู คศ.2

นางสาว รจนา พลธรรม
ครูผู้ช่วย

นางสาววิชญาพร พลเยี่ยม
ครูผู้ช่วย

นางสาวนุสบา เหง่าศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวเมธณี เที่ยงสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
พนักงานราชการ

นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ครู คศ.3

นางวิกาลดา เหลืองทอง
ครู คศ.2

นางจันทิรา จิตรเทศ
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ขันติวงค์
ครูผู้ช่วย