ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร แม่นปืน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย สายอาจ
ครู คศ.2

นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ครู คศ.2

นางสาวศิริพร ทองย้อย
ครู คศ.2

นางสาว รจนา พลธรรม
ครู คศ.1

นางสาววิชญาพร พลเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวนุสบา เหง่าศรี
ครู คศ.1

นางสาวเมธณี เที่ยงสูงเนิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวธนวรรณ พรหมจันทร์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
พนักงานราชการ

นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ครู คศ.3

นางวิกาลดา เหลืองทอง
ครู คศ.2

นางจันทิรา จิตรเทศ
ครู คศ.2

นางสาวสุกัญญา ขันติวงค์
ครูผู้ช่วย