กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร แม่นปืน
ครู คศ.3

นางสาวศิริพร ทองย้อย
ครู คศ.3

นายธวัชชัย สายอาจ
ครู คศ.2

นางสาวชณัฐกานต์ คงสมจิตร
ครู คศ.2

นางสาวนุสบา เหง่าศรี
ครู คศ.1

นางสาวเมธณี เที่ยงสูงเนิน
ครู คศ.1

นางสาววิชญาพร พลเยี่ยม
ครู คศ.1

นางสาวธนวรรณ พรหมจันทร์
ครู คศ.1

นายนนทชัย บุญหมื่น
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
พนักงานราชการ

นางสาวสุขจิตา มัฐผา
ครู คศ.3

นางจันทิรา จิตรเทศ
ครู คศ.3

นางสาวสุกัญญา ขันติวงค์
ครู คศ.1

นายพีระพงษ์ อำไพพิศ
ครูผู้ช่วย