ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายพรเทพ จันทร์ยิ้ม
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสัญชุลี ประยูรศิริ
ครู คศ.2

นางศรัณย์รัชต์ ลือพืช
ครู คศ.3

นางสาวเมธาพร แม่นปืน
ครู คศ.2

นายธวัชชัย สายอาจ
ครู คศ.2

นางสาวลำไพ เสนามาตย์
ครู คศ.1

นางนิสาชล เพ็ชรหงษ์
ครู คศ.1

นายอชิรวิทย์ จันทร์แก้ว
ครูผู้ช่วย

นางสาววริศยา สุขสมกิจ
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ่งอรุณ วิหคเหิร
พนักงานราชการ