ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวลี เหรียญอารีย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางลัดดา ขันต่อ
ครู คศ.3

นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย
ครู คศ.3

นางสาววิยดา ลายคราม
ครู คศ.2

นายกิติคุณ รสแก่น
ครู คศ.1

นางสาวนันพิดา สีลาทอง
ครู คศ.1

นางสาววินัญญา เณรภักดี
ครู คศ.1