ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิติคุณ รสแก่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวลี เหรียญอารีย์
ครู คศ.3

นางลัดดา ขันต่อ
ครู คศ.3

นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย
ครู คศ.3

นางสาววิยดา ลายคราม
ครู คศ.2

นายอลงกรณ์ ชมภูแดง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาพร เพ็งภูงา
ครูผู้ช่วย