กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางลัดดา ขันต่อ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย
ครู คศ.3

นางสาวสายฝน ปะติเก
ครู คศ.3

นายกิติคุณ รสแก่น
ครู คศ.2

นายอลงกรณ์ ชมภูแดง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เพ็งภูงา
ครู คศ.1

นายประสิทธิชัย ยะถาคาร
ครูผู้ช่วย