ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกิติคุณ รสแก่น
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวลี เหรียญอารีย์
ครู คศ.3

นางลัดดา ขันต่อ
ครู คศ.3

นางสาวสงกรานต์ ดำรงค์ไทย
ครู คศ.3

นางสาววิยดา ลายคราม
ครู คศ.2

นายอลงกรณ์ ชมภูแดง
ครู คศ.1

นางสาวสุภาพร เพ็งภูงา
ครูผู้ช่วย