ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ดียิ่ง
ครู คศ.2

นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา รับศิริเจริญ
ครู คศ.1

นายธนะพันธ์ เชียงสากุล
ครูผู้ช่วย

นายภัทรกฤต อาจจำนงค์
ครูผู้ช่วย