กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายธนะพันธ์ เชียงสากุล
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางธัญลักษณ์ ธรรนสินสมบัติ
ครู คศ.3

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งนภา รับศิริเจริญ
ครู คศ.1

นายภัทรกฤต อาจจำนงค์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรุ้งทิพย์ โฉมยงค์
ครูผู้ช่วย