ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ดียิ่ง
ครู คศ.2

นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์
ครู คศ.2

นางสาวกรรณิกา ศรีแก้ว
ครู คศ.2

นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ
ครู คศ.1

นายธนะพันธ์ เชียงสากุล
ครูผู้ช่วย