ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางบุญชู ดียิ่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางธัญลักษณ์ สุภาพงษ์
ครู คศ.1

นางสาวกิติยา แสนสุข
ครู คศ.1

นางสาวนิลาวัลย์ ราชเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายสิงห์ ลักพลวงศ์
ครูอัตราจ้าง