คณะผู้บริหาร

นายจำเนียร พวงแก้ว
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816646400
อีเมล์ : chumnian@gmail.com

นางเบญจวรรณ ยาสา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวภูษณิศา คุดซิตา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา