ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชาญ ชินพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2528-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายทัชเทพ พิริยโนทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2549
ชื่อ-นามสกุล : นายวีรพงษ์ คล้อยดี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2549-2551
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววัฒนา วังทะพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายวันชัย ผลสมบูรณ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2554-2562
ชื่อ-นามสกุล : นายจำเนียร พวงแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน