ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรมจริยธรรม “ธรรมะอารมณ์ดี” ประจำปีการศึกษา๒๕๖๒
          วันที่  6 – 7  มิถุนายน  พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมจริยธรรม "ธรรมะอารณ์ดี"ขึ้น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
โดยนำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน  191    คน คุณครูผู้ดูแล จำนวน 20 คน เข้าค่ายคุณธรรมในครั้งนี้
           วัตถุประสงค์ คือ
           1. เพื่อพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนทัพพระยาพิทยา สร้างจิตสำนึกที่ดีงามตามหลักพระพุทธศาสนา
           2. เพื่อให้นักเรียนนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้
           3. เพื่อให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในด้านความอดทน ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ กตัญญู รู้วินัย ห่างไกลอบายมุข   
           4. เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนรู้จักใช้หลักหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติโพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2562,11:56   อ่าน 970 ครั้ง