ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
       ในวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ทางกลุ่มสาระการเรียรู้วิทยาศาตร์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยาได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบัน อีกทั้งการนำความรู้จากในห้องเรียนมาจัดเป็นกิจกรรมและนิทรรศการเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่ได้เรียนรู้และนำมาใช้อย่างมีประโยชน์ โดยกิจกรรมถูกจัดขึ้น ณ หอประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวันชัย  ผลสมบูรณ์ เป็นประธานการเปิดกิจกรรม อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากคณะนิเทศติดตามการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กรร่วมพิธีเปิดและเยี่ยมชมนิทรรศการจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4,5และ6 อีกด้วย โดยกิจกรรมมีดังนี้
1. การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์                                    2. การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาตร์
3.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ                                                            3. การแข่งขันรถยนต์พลังยาง
4.การแข่งขันชุดรีไซด์เคิลคอนเทสต์                                            4. การจัดนิทรรศการทางวิทยาศาสตร์โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
5. กิจกรรมนันทนาการโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
        ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างมากและกิจกรรมสิ้นสุ่ดลงเวลา 12.00น.
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2560,10:53   อ่าน 309 ครั้ง