เพลงโรงเรียน
เพลงโรงเรียน
                  มาร์ชทัพพระยา
 
                   คำร้อง-ทำนอง  :  คุณปัญญา  พันธุ์เจริญ
                   ดนตรี               :  อ.สุรเดช  จรรัตน์
 
                                                    งามหรู ดูเด่น เป็นสง่า
                                                    ด้วยดวงตรา ประดับเด่น เป็นศักดิ์ศรี
                                                    สด๊กก๊กทม สมคุณค่า แผ่บารมี
                                                    คุณความดี สรรเสริญ เจริญไกล
 
                                                                 ความรู้ คู่คุณธรรม
                                                                 น้อมนำ แนวทาง สร้างเสริมใส
                                                                 รักสะอาด มีวินัย
                                                                 ใฝ่ศึกษา พัฒนาสังคม
 
                                                   คติธรรม นำเป็นนิจ
                                                   สมองคิด สองมือทำ นำเท้าก้าว
                                                   เหลืองน้ำเงิน เด่นงาม ยามพริ้วพราว
                                                   พริ้งเพียงดาว เคียงอยู่ คู่ทัพพระยา
 
                                                                 พ่อแม่ หวังพึ่ง พาเจ้า
                                                                 โรงเรียนของเรา หวังเจ้า สร้างชื่อ
                                                                 ประเทศชาติ หวังกำลัง ปัญญาฝีมือ
                                                                 พวกเจ้านั้นคือ ความหวัง ทั้งปวง...
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.44 MB