พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
 
  1. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้บรรลุมาตรฐานการศึกษา
  2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชนเห็นความสำคัญของการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน
  3. พัฒนาระบบปฏิบัติงานของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
  4. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน
  5. จัดสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้
  6. ส่งเสริมให้ครูและผู้เรียนดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  7. พัฒนานักเรียน เพื่อเป็นทรัพยากรในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
เป้าประสงค์
 

       นักเรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ในการศึกษาต่อ   หรือประกอบอาชีพ และมีความพร้อมในการเป็นสมาชิกที่ดีของประชาคมอาเซียน