ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 

โรงเรียนทัพพระยาพิทยา

 

ในอดีตประชาชน ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลโคกสูงและตำบลใกล้เคียงได้รับความลำบากอย่างยิ่งในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ต้องเดินทางไกลและทุรกันดารไปเรียนในพื้นที่โรงเรียนตาพระยาและโรงเรียนอรัญประเทศ   จึงได้ริเริ่มร่วมกับทางราชการที่จะจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาขึ้นในพื้นที่ดังกล่าว และเห็นว่าในอดีตพื้นที่บริเวณนี้  เป็นที่ตั้งทัพของเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนีย์) และเป็นเส้นทางผ่านของแม่ทัพนายกองของไทยที่ได้รับคำสั่งให้ยกขึ้นไปยังประเทศกัมพูชา จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนนี้ว่า โรงเรียนทัพพระยาพิทยา
 
          วันที่ 11 ธันวาคม พุทธศักราช 2527   กรมสามัญศึกษา ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนี้ขึ้น เป็นโรงเรียนประจำตำบล   โคกสูง อ.ตาพระยา จ.ปราจีนบุรี เปิดทำการสอนแบบสหศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 โดยอาศัยศาลาวัดสุขสำราญเป็นสถานที่เรียน โดยมี        นายปรีชาญ ชินพันธ์  เป็นผู้บริหารคนแรก  ครู จำนวน 5 คน และนักเรียน จำนวน  86 คน ต่อมาได้มีคณะผู้ร่วมก่อตั้ง ประกอบด้วย ศึกษาธิการอำเภอตาพระยา ผู้นำชุมชน ตลอดจนหน่วยราชการทหารและกองกำลังทหาร พัน ร.ฉก. 201 (ป่ารัก) นำโดย พันโทประยูร ธรรมวงษา ได้ร่วมกันก่อสร้าง อาคารเรียนชั่วคราวขึ้น 1 หลัง และได้ย้ายสถานที่เรียนจากศาลาวัดสุขสำราญ มาเรียนที่อาคารชั่วคราวในพื้นที่แห่งนี้ ปีการศึกษา 2535 ได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  ต่อมาปี พุทธศักราช 2539  ตำบลโคกสูงได้ยกฐานะขึ้นเป็นกิ่งอำเภอโคกสูง โรงเรียนทัพพระยาพิทยาจึงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำกิ่งอำเภอ 

 
          ปัจจุบันโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ 8 ต.โคกสูง อำเภอโคกสูง จ.สระแก้ว มีพื้นที่สาธารณประโยชน์ 53 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา และอำเภอโคกสูง ได้มอบพื้นที่ให้โรงเรียนใช้เป็นสถานที่ดำเนินการเกษตรผสมผสานแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริอีก 19 ไร่ รวมพื้นที่ 2 แปลงมีพื้นที่ 72 ไร่ 3 งาน 56 ตารางวา