กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สมเด็กพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร วันที่ 6 เมษายน 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.82 KB
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.89 KB
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข (ฉบับที่3) พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข (ฉบับที่4) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 160.14 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 422.39 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.49 KB
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 134.39 KB
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.15 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.07 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานในการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 129.52 KB
กฎกระทรวงศึกษาธิการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 27.22 KB
กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 40.07 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.77 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71.4 KB
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการพานักเรียนและนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 161.6 KB