การบริหารงาน
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 208.48 KB
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานวิชาการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 244.02 KB
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารบุคคล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 322.21 KB
คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.95 MB
คู่มือปฏิบัติงานการเงินและพัสดุ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 150.82 KB
มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง2560)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 763.6 KB
ผลการประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.75 KB