ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ชั้น

ชาย

หญิง

รวม

มัธยมศึกษาปีที่ 1

99

91

190

มัธยมศึกษาปีที่ 2

104

93

197

มัธยมศึกษาปีที่ 3

93

116

209

มัธยมศึกษาปีที่ 4

85

87

172

มัธยมศึกษาปีที่ 5

69

85

154

มัธยมศึกษาปีที่ 6

38

85

123

รวม

488

557

1,045

ข้อมูล ณ  วันที่  10  มิถุนายน  2560