ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 ก.พ. 59 ส่งการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ.
24 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558 นักเรียนชั้น ม.3 และม.6
22 ก.พ. 59 ถึง 26 ก.พ. 59 แนะแนวการศึกษาต่อ
22 ก.พ. 59 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่หมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
15 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 สำเนาแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
12 ก.พ. 59 ประกาศตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
10 ก.พ. 59 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่2/2558
08 ก.พ. 59 ถึง 19 ก.พ. 59 เรียนชดเชยนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558
06 ก.พ. 59 ถึง 07 ก.พ. 59 สอบ O-NET นักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2558
05 ก.พ. 59 ส่งรายชื่อนักเรียนที่คาดว่าจะหมดสิทธิ์สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/59 และส่งคะแนนเก็บครั้งที่2
01 ก.พ. 59 ถึง 20 ก.พ. 59 ประเมินคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้น สพฐ.
25 ม.ค. 59 ถึง 29 ม.ค. 59 สำรวจแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่2/2558
20 ม.ค. 59 ส่งคะแนนเก็บครั้งที่1
19 ม.ค. 59 ถึง 20 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.2-ม.3
06 ม.ค. 59 ถึง 25 ม.ค. 59 รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่2/2558
06 ม.ค. 59 ถึง 08 ม.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ม.3
05 ม.ค. 59 สทศ.ประกาศเลขที่นั่งสอบและสนามสอบ O-NET (รอบที่2)
05 ม.ค. 59 ถึง 15 ม.ค. 59 โรงเรียนแจ้งเพิ่ม-ลดนักเรียนเฉพาะนักเรียนที่ย้ายโรงเรียน
28 ธ.ค. 58 ถึง 30 ธ.ค. 58 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2558
21 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 สำเนาแบบทดสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2/2558
12 ธ.ค. 58 งานวันสถาปนาโรงเรียนทัพพระยาพิทยา
07 ธ.ค. 58 ถึง 11 ธ.ค. 58 สำรวจแบบทดสอบกลางภาคเรียนที่2/2558