ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 216 ล. อาคาร 3 (อาคารเฉลิมรัตน์)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ.2538
งบประมาณ : 8,413,000 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108ล. อาคาร 2 (อาคารเฉลิมนคร)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2534
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 324/41ล. หลังคาทรงไทย อาคาร 4 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน 108ล. อาคาร 1 (อาคารเฉลิมขวัญ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุมทัพพระยา แบบ100/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารฝึกงาน แบบ204/27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารชั่วคราว
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาร่วมจิต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2548
งบประมาณ : 295,438บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลากลางน้ำ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : 110,715บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2552
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศูนย์อาหารโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 150,000บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาชานทัพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2545
งบประมาณ : 48,300บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำชาย แบบ สพฐ. 4 ที่นั่ง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 314,700บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำห้องส้วมมาตรฐาน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2531
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องน้ำนักเรียนหญิง (ข้างอาคารพลศึกษา)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2528
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โดมเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : พ.ศ. 2559
งบประมาณ : 4,641,861บาท
เพิ่มเติม..