ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อดิสร ถาวรสาลี (ไก่)
ปีที่จบ : 2547   รุ่น : 10
อีเมล์ : va_adson@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : KTBกรุงไทยตาพระยา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริการทาการเงิน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 738ม.1ต.ตาพระยาอ.ตาพระยาจ.สระแก้ว27180

วันที่บันทึกข้อมูล : 19 ก.ย. 2555,16:07 น.   หมายเลขไอพี : 125.27.128.6


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล